VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE

CK FIT, Ing. Andrea Podlipská, IČ: 65088697, DIČ: CZ7656222442 se sídlem: Zátopkova 541, 250 91 Zeleneč (dále jen „CK“)

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky CK jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je CK a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet CK nestanoví-li Speciální smluvní podmínky jinak. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu), Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uzavřené mezi zákazníkem a CK. Zájezd od CK si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře s CK Smlouvu o zájezdu nebo Smlouvu o poskytnutí jednotlivých služeb cestovního ruchu, nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena. Osoby mladší 15 let se mohou stát klienty pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. Osoby ve věku od 15 do 18 let se zájezdu mohou zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce, v případě, že se zástupce sám zájezdu nezúčastní.

II. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
pořadatel:
CK FIT, Ing. Andrea Podlipská, IČ: 65088697, DIČ: CZ7656222442 se sídlem: Zátopkova 541, 250 91 Zeleneč a
zákazník: fyzická či právnická osoba (dále jen „zákazník“).

III. Rezervace zájezdu, uzavření smlouvy o zájezdu

Rezervaci účasti na zájezdu pořádaném CK provádí zákazník elektronickou cestou, případně jiným vhodným způsobem. Nárok zákazníka na účast na zájezdu pořádaném CK, který je předmětem smlouvy o zájezdu, vzniká úplným zaplacením ceny zájezdu za podmínek dohodnutých ve smlouvě. Zákazník na základě rezervace obdrží smlouvu o zájezdu, a to v elektronické podobě. Smlouva se stává účinnou uhrazením v ní uvedené rezervační zálohy nebo celé ceny zájezdu. Zaplacením se dále podle formy úhrady vždy rozumí připsání platby na účet CK, doručení platby do CK nebo převzetí platby v hotovosti pracovníkem CK. Za smluvní závazky dalších osob uvedených ve smlouvě o zájezdu, přebírá odpovědnost pořadatel. Pořadatel se zavazuje, že předá ostatním účastníkům všechny dodatečné informace, zejména pak pokyny k odjezdu.

IV. Cena zájezdu

Cena zájezdu sjednávaná mezi zákazníkem a CK je uvedena ve smlouvě o zájezdu a zahrnuje služby, které jsou v tištěném nebo elektronickém katalogu či letáku zájezdů vydaným CK. CK si vyhrazuje právo změnit údaje uvedené v katalogu, na webových stránkách či letáku zájezdů. V takovém případě, kdy se údaje ve smlouvě o zájezdu a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje ve smlouvě o zájezdu. Cena zájezdu je splatná: u tuzemských pobytů - do sedmi dnů po vyplnění smlouvy o zájezdu, nejpozději však 30 dnů před počátkem zájezdu, u zahraničních pobytů jsou platební podmínky blíže specifikovány ve smlouvě o zájezdu nebo v internetové prezentaci pobytu na stránkách www.ckfit.cz. Ve smlouvě o zájezdu je možno dohodnout individuální platební podmínky - termíny splatnosti, které jsou pak pro zákazníka závazné. Zákazník uhradí cenu zájezdu bezhotovostním převodem na účet CK. V případě úhrady ceny bezhotovostním převodem se cena považuje za uhrazenou dnem připsání na účet CK. V případě cen za ubytování, stravu a další služby pro děti, které jsou vymezeny věkovou hranicí: platí aktuální věk dítěte ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku. Počítá se věk, který je aktuální v poslední den pobytu / zájezdu.

Cena zájezdu sjednávaná mezi zákazníkem a CK je uvedena ve smlouvě o zájezdu a zahrnuje služby, které jsou v tištěném nebo elektronickém katalogu či letáku zájezdů vydaným CK. CK si vyhrazuje právo změnit údaje uvedené v katalogu, na webových stránkách či letáku zájezdů. V takovém případě, kdy se údaje ve smlouvě o zájezdu a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje ve smlouvě o zájezdu. Cena zájezdu je splatná: u tuzemských pobytů - do sedmi dnů po vystavení smlouvy o zájezdu minimálně rezervační zálohou a dále nejpozději 30 dnů před počátkem zájezdu uhrazením v plné výši; u zahraničních pobytů jsou platební podmínky blíže specifikovány ve smlouvě o zájezdu nebo v internetové prezentaci pobytu na stránkách www.ckfit.cz. Ve smlouvě o zájezdu je možno dohodnout individuální platební podmínky - termíny splatnosti, které jsou pak pro zákazníka závazné. Zákazník uhradí cenu zájezdu bezhotovostním převodem na účet CK. V případě úhrady ceny bezhotovostním převodem se cena považuje za uhrazenou dnem připsání na účet CK. V případě cen za ubytování, stravu a další služby pro děti, které jsou vymezeny věkovou hranicí: platí aktuální věk dítěte ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku. Počítá se věk, který je aktuální v poslední den pobytu / zájezdu.
U zahraničních pobytů bude po úhradě všech objednaných služeb vystaven cestovní kanceláří pobytový poukaz a bude předán spolu s pokyny pro cestu a pobyt nejpozději 10 dnů před poskytnutím služby. Ceny zájezdů nebo pobytů platí v den sepsání smlouvy o zájezdu a nevztahují se na ně slevy vyhlášené po tomto datu.

V. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je oprávněn:

 • požadovat poskytnutí všech smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
 • být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu,
 • v případě podstatné změny v knihování, jíž je myšlena změna jména cestujícího, prodloužení či zkrácení doby pobytu, změna termínu odjezdu, změna ubytovací kapacity pro zájezdy mimo území České republiky, provedené do 60 dnů před plánovaným odjezdem, zaplatí zákazník paušální poplatek 1000 Kč / osoba. Pozdější změna se považuje za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku. Pokud skutečné účelně vynaložené náklady, ke kterým došlo zrušením cestovní smlouvy nebo změnou rezervace, budou vyšší než výše uvedené poplatky, je zákazník povinen uhradit i tento rozdíl. V případě změny v osobě účastníka zájezdu či služeb na objednávku dle tohoto ustanovení odpovídají původní a nový zákazník společně a nerozdílně za zaplacení ceny zájezdu či služeb na objednávku a úhradu nákladů na změnu zákazníka.
 • reklamovat případné vady poskytnutých služeb. (V případě reklamace kontaktuje zákazník vždy nejdříve recepci ubytovacího zařízení nebo delegáta či jiného pověřeného zástupce CK v místě konání zájezdu. V závažných případech, kdy nebyly závady odstraněny na místě, pak přímo u CK bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem. Bez písemného záznamu není možné reklamaci dodatečně uplatňovat.),
  • reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:
   • pokud nedostatky vyplývají z jednání zákazníka
   • pokud je neplnění zapříčiněno třetí stranou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná
   • pokud jsou nedostatky či změny způsobené neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat
   • pokud jsou nedostatky či změny důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci - za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb jako například: extrémní klimatické jevy, karanténa apod. Tyto okolnosti osvobozují CK od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění

Zákazník je povinen:

 • seznámit se s podmínkami zájezdu, Všeobecnými podmínkami a dalšími důležitými informacemi před podpisem smlouvy o zájezdu a uhradit sjednanou cenu podle výše uvedených podmínek,
 • řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a ústními pokyny průvodce, delegáta nebo instruktora (lektora),
 • poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamací v místě konání zájezdu,
 • ještě před zakoupením zájezdu zvážit svou účast na zájezdu s ohledem na svůj zdravotní stav ve vztahu k programu zájezdu, popřípadě svou účast na zájezdu před jeho zakoupením konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Klient je zejména povinen s ohledem na svůj zdravotní stav odpovědně zvážit svou účast na cvičebním programu nebo lázeňských službách (CK nenese odpovědnost za případné zdravotní problémy či jakoukoli jinou újmu způsobenou klientovi v důsledku porušení shora uvedených povinností klientem)
 • oznámit CK skutečnost, že zákazník je cizí státní příslušník,
 • informovat se o vízových a pasových požadavcích pro všechny účastníky zájezdu, o lhůtách pro jejich vyřízení a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu - pobyt vyžadovány,
 • převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb cestovního ruchu, řádně si je překontrolovat a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odletu apod.) se všemi požadovanými doklady,
 • pro pobyt v zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu,
 • splnit očkování, zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy,
 • dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK a uhradit případnou škodu, kterou způsobil on či jiní zákazníci, v jejichž prospěch byla uzavřena Smlouva o zájezdu (např. nezletilé děti),
 • seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s CK uzavřeli s těmito Všeobecnými podmínkami, jakož i s dalšími informacemi, které od CK obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb cestovního ruchu,
 • zabezpečit, aby všichni účastníci zájezdu či služeb na objednávku plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost, a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

Zákazník, který bez zavinění CK nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu nerespektuje program zájezdu, porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek, může být ze zájezdu vyloučen bez nároku na náhradu za nevyužité služby.

VI. Práva a povinnosti CK

CK je oprávněna:

 • v případech nenadálých změn v obsazenosti nebo provozuschopnosti smluvených objektů zajistit pro zákazníky ubytování v objektech stejné kategorie podle místních zvyklostí a v odůvodněných případech i v jiném, odpovídajícím pobytovém místě, zákazníkovi tím nevznikají žádné další nároky vůči CK,
 • navýšit cenu ve smyslu §852c občanského zákoníku,
 • posunout termín leteckého zájezdu až o 48 hodin a to i bez souhlasu účastníka zájezdu,
 • zrušit zájezd pro malý počet účastníků nebo z jiných organizačních důvodů. Takové rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit všem přihlášeným osobám písemně či elektronickou formou nejpozději 21 dnů před datem odjezdu u tuzemských pobytů a 6 dnů u zahraničních pobytů, CK v tomto případě může navrhnout zákazníkovi alternativní zájezd/termín. V případě, kdy zákazník nepřistoupí na takovou změnu smlouvy o zájezdu, je CK povinna neprodleně vrátit všechny doposud zákazníkem uhrazené částky. Zákazníkovi tím nevznikají žádné další nároky vůči CK
 • zrušit nebo zkrátit zájezd z důvodů vyšší moci (v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí). Takové rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit všem přihlášeným osobám písemně či elektronickou formou neprodleně po vzniku rozhodné skutečnosti.CK v tomto případě může navrhnout zákazníkovi alternativní zájezd/termín. V případě, kdy zákazník nepřistoupí na takovou změnu smlouvy o zájezdu, zájezd se považuje za zrušený bez náhrady a zákazníkovi tím nevznikají žádné nároky vůči CK. CK má v tuto chvíli nárok na úhradu všech poskytnutých služeb a účelně vynaložených nákladů.
 • u zahraničních zájezdů v případě nedosažení avízovaného minimálního počtu cvičících účastníků, zrušit program se cvičením. Ze zájezdu se cvičením se tak stává pobytový zájezd.Zákazníkovi bude vrácena uhrazená částka za program se cvičením.
 • odstoupit od smlouvy se zákazníkem v případě, že zákazník neuhradí splátky nebo doplatek zájezdu v dohodnutém termínu. V takovém případě náleží uhrazená záloha na cenu zájezdu jako smluvní pokuta za porušení platebních podmínek. Zákazník tím není zproštěn odpovědnosti za případnou škodu způsobenou CK svým jednáním,
 • jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu či služeb na objednávku uvedenou ve Smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení: ceny za dopravu či zvýšení ceny pohonných hmot, platby spojené s dopravou, jakou jsou letištní, přístavní a jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. Zvýšení cen služeb oznámí CK písemně zákazníkovi nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu či služeb na objednávku. Zákazník je povinen do 2 dnů od oznámení zvýšení ceny uhradit rozdíl v ceně zájezdu či služeb na objednávku. Při porušení tohoto závazku ze strany zákazníka má CK právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno její právo na náhradu škody.
 • zrušit zájezd či služby cestovního ruchu z jiných než výše uvedených důvodů i ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením –pak je povinna postupovat dle § 2535 OZ. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. CK se může zprostit povinností podle odstavce 1 důkazem, že zájezd byl zrušen v souladu s § 2528 odst. 1 nebo vzhledem k vyšší moci. (CK neručí za event. zpoždění či změny v dopravě a upozorňuje na možnost jeho vzniku vinou nepříznivých podmínek (povětrnostních, technických, přetížené letecké cesty apod.). Účastník zájezdu musí brát v úvahu i možnost výrazného zpoždění při plánování přípojů a dalších svých aktivit)

CK je povinna:

 • zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu. Pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne náhradu odpovídající cenovému rozdílu mezi nabídnutou a uskutečněnou službou. CK si vyhrazuje právo změnit počet plánovaných instruktorů v závislosti na počtu přihlášených osob. Změnou instruktora uvedeného v katalogu, tištěných nabídkách nebo webových stránkách, změnou počtu instruktorů nebo důvodné změně sportovního programu, například z důvodu úrazu lektora, nevhodného počasí apod., nevznikají zákazníkovi žádné další nároky vůči CK, předpokladem nápravy nedostatků je, že zákazník uplatní své výhrady dohodnutým způsobem a přitom poskytne potřebnou součinnost.
 • mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb., v letecké dopravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č.889/2002 ze dne 13. 5. 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

VII. Odstupné

Zákazník může před zahájením zájezdu pořádaného CK od smlouvy o účasti na zájezdu pořádaném CK odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení zákazníka porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze smlouvy o zájezdu nebo ze zákona, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné stanovené níže. Zákazník není povinen hradit odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je uzavřena smlouva o zájezdu. Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodu porušení povinností ze strany zákazníka. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí, nebo přeruší zájezd ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka, činí odstupné 100% z ceny. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100% z ceny nevyčerpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.
Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje dle počtu dnů ode dne odstoupení od smlouvy o zájezdu do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy a činí:

u tuzemských zájezdů a táborů podle bodu IX níže:

 • 10 % z ceny zájezdu, min. 500,- Kč, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde kdykoli po uzavření smlouvy a současně dříve než uvedeno dále
 • 30 % z ceny zájezdu, min. 1000,- Kč, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 45. a 35. dnem před počátkem zájezdu
 • 50 % z ceny zájezdu, min. 1000,- Kč pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 34. a 20. dnem před počátkem zájezdu
 • 80 % z ceny zájezdu, min. 1000,- Kč pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 19. a 13. dnem před počátkem zájezdu
 • 100 % z ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 12. a 1. dnem před počátkem zájezdu.

u zahraničních zájezdů:

 • 10% z ceny zájezdu, min. 2000,- Kč, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde kdykoli po uzavření smlouvy a současně dříve než uvedeno dále
 • 30 % z ceny zájezdu, min. 5000,- Kč, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 59. a 35. dnem před počátkem zájezdu,
 • 50 % z ceny zájezdu, min. 5000,- Kč pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 34. a 23. dnem před počátkem zájezdu,
 • 80 % z ceny zájezdu, min. 5000,- Kč pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 22. a 13. dnem před počátkem zájezdu,
 • 100 % z ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 12. a 1. dnem před počátkem zájezdu.

CK je oprávněna odečíst si odstupné ze zaplacené ceny zájezdu nebo rezervační zálohy.

Pokud se zákazník nedostaví v určeném času do místa pobytu, má se za to, že odstoupil od smlouvy bez udání důvodů k prvnímu dni zájezdu. Pro stanovení výše odstupného je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK. Odstoupení od smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem zákazníka a zasláno buď na e-mailovou adresu info@ckfit.cz nebo korespondenčně na adresu CK uvedenou ve smlouvě.

VIII. Pojištění

Ceny pobytů a služeb zahrnují povinné pojištění záruky pro případ úpadku CK. Toto pojištění má CK v souladu s ustanoveními zákona 159/99 Sb. uzavřeno u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.ckfit.cz).

Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění, které kryje rizika spojená se stornem zájezdu ze zdravotních a jiných důvodů vyjmenovaných v pojistné smlouvě.

IX. Zvláštní ustanovení – tábory, příměstské a městské tábory

Přihláškou se rodič nebo zákonný zástupce dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto Všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a objednatelem je pobyt dítěte na dětském táboře. Objednatelem se rozumí rodič nebo zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), provozovatelem cestovní kancelář CK.

Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny CK. Osoby mladší 18 let jsou zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a CK vzniká a nabývá účinnosti odesláním přihlášky a zaplacením příslušné částky nebo zálohy v souladu se smlouvou.

 • Účastník dětského tábora je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedení tábora a vedoucích, především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky dětské rekreace.
 • CK doporučuje, aby účastník tábora nevozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru ubytování nemůže zodpovídat za případné poničení nebo ztráty. CK neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.
 • Podmínkou přijetí zájemce na tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání požadované nástupní a lékařské dokumentace účastníka tábora při odjezdu na tábor.
 • Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

X. Závěrečná ustanovení

Zákazník přijetím Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu a zaplacením stanovené ceny formou rezervační zálohy nebo doplatku stvrzuje, že mu jsou známy tyto Všeobecné smluvní podmínky, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se zákonem Č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě pro potřeby CK za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb cestovního ruchu, zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Souhlas platí i pro další subjekty spolupracující s CK při zajištění služeb na zájezdech. Informace a údaje obsažené v katalogu CK o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich přípravy. CK je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností adekvátním způsobem upravit.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2019.

tel.: 603 118 624, e-mail: info@ckfit.cz, web: www.ckfit.cz